Κωδικός καταλόγου: 804120
ISBN: 978-960-8041-20-1
2η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2001 (1η έκδοση, 1999)
17 x 24
σελ. 744

Lawrence Pervin, John Oliver

Θεωρίες Προσωπικότητας

Έρευνα και Εφαρμογές

Μεταφραστής: Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου
Επιμελητής: Ανδρέας Μπρούζος
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Περίληψη

Η επιλεκτική παρουσίαση των σημαντικότερων προσεγγίσεων της προσωπικότητας συνάδει προς το αρχαίο ρητό "ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ". Η αντικειμενική αντιμετώπιση των επιλεγμένων θεωριών αποτελεί το στόχο του παρόντος βιβλίου, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει ιδία άποψη. Σ' αυτό συμβάλλει η παράθεση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών κάθε θεωρίας.
Το βιβλίο διερευνά μία μεμονωμένη περίπτωση επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο γενικό και ατομικό και να καταδείξει τον τρόπο συσχέτισης των ποικίλων θεωριών με το ίδιο το άτομο. Αβίαστα γεννάται το ερώτημα στον αναγνώστη: Οι εικόνες που αντλούμε για το άτομο μέσα από το φακό κάθε θεωρίας είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους ή αντιπροσωπεύουν αλληλοσυμπληρούμενες θεωρήσεις αυτού του ατόμου; Αυτός ο γόνιμος προβληματισμός καλλιεργείται συνδυάζοντας κάθε θεωρία με μία παραδειγματική περίπτωση σε συνάρτηση με τα κριτήρια αξιολόγησής της. Η συσχέτιση, μάλιστα, της θεωρίας με την έρευνα επιχειρεί να καταδείξει πώς οι εξελίξεις σε έναν τομέα μπορεί και πρέπει να συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι των εξελίξεων στον άλλο.
Οι συγγραφείς ευελπιστούν ότι οι θεωρίες προσωπικότητας θα αποτελέσουν το έναυσμα να εκτιμήσουν καλύτερα οι αναγνώστες:
* το μυστήριο της ανθρώπινης προσωπικότητας
* τη συμβολή της κλινικής μελέτης περιπτώσεων και της ποσοτικής έρευνας και
* την αξία των εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων της προσωπικότητας.
Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει βοήθημα όχι μόνο για τους ειδικούς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους, για φοιτητές ψυχολογίας, των παιδαγωγικών τμημάτων και γενικότερα των επιστημών του ανθρώπου. Χρήσιμο θα είναι και για όσους ενδιαφέρονται για την πληρέστερη κατανόηση της δικής τους προσωπικότητας και των άλλων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πρόλογος στην ελληνική έκδοση || Θεωρία της προσωπικότητας: από την καθημερινή παρατήρηση στις συστηματικές θεωρίες || Η επιστημονική μελέτη των ανθρώπων || Μια ψυχοδυναμική θεωρία: η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για την προσωπικότητα || Η ψυχοδυναμική θεωρία: εφαρμογές και αξιολόγηση της θεωρίας του Freud || Μια φαινομενολογική θεωρία: η προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers για την προσωπικότητα || Μια φαινομενολογική θεωρία: εφαρμογές και αξιολόγηση της θεωρίας του Rogers || Θεωρίες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: Allport, Eysenck και Cattell || Θεωρία για τα χαρακτηριστικά: το μοντέλο των πέντε παραγόντων - εφαρμογές και αξιολόγηση της θεωρίας για τα χαρακτηριστικά || Προσέγγιση της προσωπικότητας από τη σκοπιά της θεωρίας της μάθησης || Μια γνωστική θεωρία της προσωπικότητας: η θεωρία των προσωπικών νοητικών κατασκευών του George A. Kelly || Μια γνωστική θεωρία για την προσωπικότητα: εφαρμογές και αξιολόγηση της θεωρίας του Kelly || Κοινωνικογνωστική θεωρία: Bandura και Mischel || Κοινωνικογνωστική θεωρία: εφαρμογές και αξιολόγηση || Η γνωστική προσέγγιση της προσωπικότητας από την πλευρά της επεξεργασίας πληροφοριών || Ανασκόπηση της θεωρίας, της αξιολόγησης και της έρευνας για την προσωπικότητα || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο ονομάτων || Ελληνοαγγλικό γλωσσάρι || Ευρετήριο θεματικών όρων || Πηγές φωτογραφικού υλικού

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31639

Θεώρηση - Φιλολογική Επιμέλεια : Μπέλλα Z., Πρόλογος: Μπρούζος Α.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα