1η έκοδση, 2020

John Pain

Φυσική: Ταλαντώσεις - Κύματα

Επιμελητής: Θεόδωρος Αλεξόπουλος
Επιμελητής: Γεώργιος Λευθεριώτης
Επιμελητής: Ιωάννης Ράπτης
Επιμελητής: Γεώργιος Τσιπολίτης
Μεταφραστής: Κωνσταντίνος Κυρίτσης
Μεταφραστής: Ανδρέας Βαλαδάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο Φυσική: Ταλαντώσεις - Κύματα, του J. Pain (καθηγητή του Imperial College), συνδυάζει αφενός την ποικιλία των περιγραφόμενων φυσικών συστημάτων και φαινομένων (μηχανικών, ηλεκτρικών, ακουστικών και οπτικών), αφετέρου την υφιστάμενη ενότητα της μαθηματικής δομής/περιγραφής τους καθώς και τις φυσικές αναλογίες τους.
Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές εισαγωγικών αλλά και προχωρημένων ετών πανεπιστημιακών σπουδών, Θετικών Επιστημών και Μηχανικών. Εκτός από τις καθιερωμένες ενότητες που αφορούν τις ταλαντώσεις (απλών και συζευγμένων μηχανικών και ηλεκτρικών ταλαντωτών) και τα κύματα (εγκάρσια και διαμήκη μηχανικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, γραμμές μεταφοράς, οπτικά κύματα και φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης, συμβολής, περίθλασης, καθώς και τεχνικές Fourier), παρουσιάζονται πιο προχωρημένα θέματα (μη γραμμικά φαινόμενα και σολιτόνια, φαινόμενα χάους και θέματα κβαντομηχανικής).
Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει σύνοψη των σημαντικών συμπερασμάτων και προτεινόμενα προβλήματα για επίλυση. Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο είναι απλός διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, καθώς και στοιχειώδεις γνώσεις διαφορικών εξισώσεων (συνήθων και με μερικές παραγώγους). Συγχρόνως καταβάλλεται προσπάθεια οι μαθηματικές τεχνικές να δικαιολογούνται από το φυσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΈΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ