Γεώργιος Π. Καφεντζής

Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Μια πρώτη εισαγωγή

Εκδόσεις: Gutenberg