Κωδικός καταλόγου: 888913
ISBN: 978-960-92735-3-4
1η έκδοση, 2013
σελ. 294

Χρήστος Παρθένης

Θεωρία και Πράξη: Μακρο- και μικροπροσεγγίσεις της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υπό το Πρίσμα Εφαρμοσμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή στον φιλοσοφικό στοχασμό: εννοιολογικοί προσδιορισμοί και διασαφήσεις || Η γνώση στο επίκεντρο του φιλοσοφικού στοχασμού (16ος-20ός αιώνας) || Ο κονστρουκτιβισμός στην εκπαίδευση || Η εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα || Δομή και δράση: η συζήτηση στο μικροεπίπεδο || Η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας || Δυο διαφορετικές παραδόσεις: θετικισμός vs κοινωνικός κονστρουκτιβισμός || Μικροπροσεγγίσεις || Πολυπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμική εκπαίδευση || Οι διαπολιτισμικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα: τα προγράμματα «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα