Κωδικός καταλόγου: 9550616
ISBN: 978-960-01-1872-8
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
17 x 24
σελ. 595

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €36,00
Τιμή: €32,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,60 (10%)


Περίληψη

Η αποτίμηση επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες και πιο αμφισβητούμενες διαδικασίες και εργασίες της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης. Το βιβλίο απαντά στα βασικότερα προβλήματα και ερωτήματα σχετικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία και δίνει πρακτικές λύσεις. Παράλληλα δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική χρηματοοικονομική και λογιστική υποστήριξη της διαδικασίας και μεθοδολογίας.
Σκοπός του βιβλίου είναι η κατάθεση ενός πρακτικού οδηγού, η περιγραφή των σύγχρονων μεθοδολογιών, η ανάπτυξη της κρίσης του αναγνώστη για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί οι βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και πρακτικές καλύπτονται εκτενώς από εξαιρετικά βιβλία, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ για τη μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου της αποτίμησης επιχειρήσεων και κυρίως της πρακτικής δεν υπάρχει διαθέσιμο (στην ελληνική γλώσσα) βιβλίο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ευχαριστίες || Συντομογραφίες || H Αξία της Αξίας || Αποτίμηση Επιχειρήσεων: Εισαγωγή || «Δημιουργική» Λογιστική, Εσωτερικός Έλεγχος, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση || Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Λογαριασμοί και Χρηματοοικονομική Ανάλυση || Κόστος Κεφαλαίου – WACC || Ανάλυση Ιστορικών και Κλαδικών Στοιχείων, Προβλέψεις, Αβεβαιότητα – Προσδοκίες, Διαχείριση Κινδύνου || Μέθοδος της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης || Μέθοδοι Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών || Η Μέθοδος της Υπερπροσόδου || Η Μέθοδος της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (ΠΟΑ) (Economic Value Added ή Economic Profit) || Η Μέθοδος των Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών || Οι Χρηματιστηριακές Μέθοδοι || Η Μέθοδος της Συγκριτικής ή Σχετικής Αποτίμησης και Χρήσης Δεικτών Κεφαλαιαγοράς || Εξαγορές – Συγχωνεύσεις || Αποτίμηση με βάση τον Κύκλο Ζωής της Επιχείρησης, Ειδικές Περιπτώσεις και Ειδικά Θέματα Αποτίμησης || Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Αποτίμηση Επιχειρήσεων || Παράρτημα || Παραδείγματα αποτιμήσεων || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο πινάκων || Ευρετήριο εικόνων - γραφημάτων