Κωδικός καταλόγου: 9552164
ISBN: 978-960-01-1870-4
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
17 x 24
σελ. 562

Αλέξανδρος Π. Γούναρης

Τεκτονική και Οικοδομική Κατά Πλάτωνα

Σχόλια και σημειώσεις επί των απαρχών της έννοιας της αρχιτεκτονικής: από την αμάρτυρον στον Πλάτωνα Αρχιτεκτονική στην Architectura του Βιτρούβιου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €30,00
Τιμή: €27,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,00 (10%)


Περίληψη

O λατινόφωνος Βιτρούβιος, συγγραφέας του De Architectura, του πρώτου διασωθέντος κειμένου περί της αρχιτεκτονικής των Ελλήνων και των Ρωμαίων, διαβάζει κλασικούς. Aνοίγει τον δρόμο της Επιστημολογίας της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα εκείνης των Επιστημών του Χώρου των ιστορικών περιόδων που ακολουθούν. Στη μελέτη ερευνάται η πλατωνική συνεισφορά στους επιστημολογικούς προβληματισμούς του Βιτρουβίου. Ο όρος ?ρχιτεκτονικ? είναι αμάρτυρος στα κείμενα του Φιλοσόφου. Συνεπώς, τούτο επιχειρείται μέσω σχολίων και σημειώσεων στα αποσπάσματα των πλατωνικών κειμένων που περιέχουν τους όρους ?ρχιτεκτονικόν, ?ρχιτέκτων και τους λοιπούς σχετικούς. Συναρτώνται με τα αρχιτεκτονικά πράγματα της εποχής του, με δύο έννοιες επιστημολογικού ενδιαφέροντος (πρ?ξις και γν?σις), με το ζεύγος κτ?σθαι μίαν τέχνην/πάντα ?πίστασθαι (και τα συναφή ζεύγη) και την ?ρετήν. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί την τεχνική αναλογία, υποτάσσει τα τεχνικά παραδείγματά του στα θέματα της Ηθικής, στοχεύει στην Ηθική. Βεβαίως ο αναγνώστης –αν δεν έχει διαβάσει Popper– κλείνει το βιβλίο με το ερωτηματικό: γιατί εκτός από την αμάρτυρον ?ρχιτεκτονικήν, ο Πλάτων στις αναφορές του στον αθηναϊκό δομημένο χώρο προσπερνά αυτό που –τότε και σήμερα– ο καθείς προσέχει ατενίζοντας τον Βράχο;

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Επεξηγήσεις || Α. Εισαγωγή || Α. ΕΙΣΑΓΩΓH: A-I Το πρόβλημα, Α-II Η έρευνα, A-III Προκαταρκτικές παρατηρήσεις || Β. ΑΝΑΛΥΣΗ: Β-Ι Προ απαιτούμενες έννοιες για την υποδοχή της τεκτονικής και της οικοδομικής: τέχνη, επιστήμη, εμπειρία, γνώσις, πράξις, λόγος, B-ΙΙ Έννοιες βάσης: αρχιτεκτονικ?ν, αρχιτ?κτων, Β-ΙΙΙ Συναφείς περί την αρχιτεκτονικήν όροι: τεκτονική, οικοδομική και οικοδομ?α, Β-ΙV Επικουρικο? όροι: τ?κτων, οικοδόμος, Β-V Ποικίλα ελάσσονα: εν τέλει ο σχεδιασμός || Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ: Γ-Ι Διαπιστώσεις: κάποιες τελικές υποσημειώσεις στον Πλ?τωνα, Γ-ΙΙ Επίμετρο: μετ? από χρόνια, ο Πλάτων αρχιτεκτονεί, || Συντομογραφίες || Έργα και εργαλεία αναζήτησης || Πηγές || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια