Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 9557243
ISBN: 978-960-01-1045-Χ
1η έκδοση, Ιανουάριος 2006
17 x 24
σελ. 559

Σήφης (Ιωσήφ) Μπουζάκης

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), (Η), τόμος 1

Τεκμήρια Ιστορίας (1836-1925)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €39,81
Τιμή: €35,83 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,98 (10%)


Περίληψη

Ο κανών οσαύτως είνε ότι και πολλοί των φοιτητών, θεωρούντες πάρεργον την φοίτησιν εις το Πανεπιστήμιον και την σπουδήν, διάγουσι συνήθως τον ακαδημαϊκόν των βίον εν αμεριμνομερίμνη ή διασκεδάζοντες• διό οι φρονιμώτεροι των γονέων εν ταις επαρχίαις, φροντίζοντες να εγγράφωσι και ανανεώσι τακτικώς και ανελλιπώς τας εγγραφάς των υιών των εν τω Πανεπιστημίω, δεν αποστέλλουσιν αυτούς συνήθως εις Αθήνας, ει μη περί το τέλος μόνον των σπουδών των, όπως παρασκευασθώσι δι’ εξετάσεις και υποστώσι ταύτας. Και ούτοι δε και εκείνοι, προκειμένου περί διδακτορικών εξετάσεων, δεν μελετώσι πράγματι την επιστήμην, αλλ’ αποστηθίζουσι συνήθως τους κοινοτάτους των ορισμών ή μόνοι επί τη βάσει περιλήψεων ή εν φροντιστηρίοις, άτινα είνε οικτρά παρωδία των αλλαχού τοιούτων. Επιπολαίως δε και αβρόχοις ποσί διερχόμενοι ούτω την επιστήμην υφίστανται κατά τύπους τας εξετάσεις και χειροτονούνται καθ’ εκατοστύας ετησίως διδάκτορες, γινόμενοι ούτω κακού μάλλον ή καλού πρόξενοι εις τε την Πολιτείαν και εις την Κοινωνίαν, ων τας πρακτικάς επιστημονικάς ανάγκας είναι ανίκανοι αυτοί να πληρώσωσιν, ως δει.

[Από την Αιτιολογική Έκθεση των πανεπιστημιακών νομοσχεδίων του Α. Ευταξία (1899)]

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά || Σκοποθεσία - Ερωτήματα || Πανεπιστήμιο: Εννοιολόγηση - γένεση - εξέλιξη - φιλοσοφία || Επισκόπηση βιβλιογραφίας || Μεθοδολογικές - Θεωρητικές επιλογές || Η Γένεση και εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων || Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση, Ξενόγλωσση, θεσμικά κείμενα || Τεκμήρια || Ευρετήριο ονομάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31570

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα